آخرین مطالب پست شده


>>> رتبه ورودی های علوم قران در پایان سال تحصیلی 92.93
>>> فیلم - سنجش بین مطالعات قرآنی معاصر با میراث مکتوب و چشم انداز آینده
>>> فیلم - آسیب شناسی مطالعات تاریخی در رشته علوم قرآن و حدیث
>>> فیلم - آسیب شناسی مطالعات و پژوهش های دینی معاصر توسط دکتر مهدوی راد
>>> قران من شرمنده توام....